Radosna Szkoła

Radosna Szkoła to rządowy program i niebywała szansa dla pu­blicz­nych i nie­pu­blicz­nych szkół pod­sta­wowych na u­zy­ska­nie wspar­cia fi­nan­so­we­go prze­zna­czo­nego na zakup po­mocy dydaktycz­nych do miejsc zabaw w szko­le i na u­rzą­dze­nie szkol­ne­go placu zabaw.

Pro­gram Ra­do­sna Sz­ko­ła, u­kie­run­ko­wa­ny na re­ali­zację o­gól­nej idei za­pew­nienia naj­młod­szym u­czniom wła­ści­we­go roz­woju psy­cho­fi­zycz­ne­go, za­kłada stwo­rze­nie w szko­łach wa­run­ków do ak­tyw­no­ści ru­cho­wej, po­rów­ny­wal­nych ze stan­dar­dami wy­cho­wa­nia przed­szkol­nego.

We wrześniu 2010r.  nasza szkoła przystąpiła do tego programu. Dzięki temu jedna z sal wyposażona została w pomoce dydaktyczne: duże, miękkie klocki, wałki, zestawy dużych figur geometrycznych ,  miękkie piłki, materace do zabaw ruchowych, tory przeszkód, itp.  Nasi uczniowie mają więc okazję zaspokajania potrzeby ruchu, rozwijania  sprawności motorycznej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Natomiast w  październiku 2012, za budynkiem szkoły, został zbudowany piękny plac zabaw wyposażany m.in.  huśtawki, zestawy do wspinania, zjeżdżalnie, zestaw gimnastyczny, bujaki. Dostarcza on uczniom dobrej zabawy i sprzyja okazji spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam protection by WP Captcha-Free

Kontakt:

ul. Jagiellońska 56
43 – 410 Kończyce Małe
Tel./fax: 0-32 4693465
szkolapodstawowa@konczyce.pl

dyrektor: Joanna Hanzel
wicedyrektor: Aleksandra Krajcarz
sekretariat czynny: od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00