Świetlica

Plan pracy świetlicy 2019-2020

Dni Godziny
PONIEDZIAŁEK 11.50 – 16.00
WTOREK 11.50 – 16.00
ŚRODA 12.55 – 16.00
CZWARTEK 12.55 – 16.00
PIĄTEK 11.50 – 16.00

Szczegółowy plan świetlicy znajdziesz tutaj:

Do świetlicy mogą uczęszczać jedynie dzieci zapisane. Dzieci nie zapisane mogą przebywać w świetlicy tylko w uzasadnionych przypadkach organizacją pracy szkoły oraz w awaryjnych/jednorazowych sytuacjach rodzinnych, po wcześniejszym zgłoszeniu przez rodziców/opiekunów faktu na piśmie wychowawcy świetlicy.

 

Regulamin świetlicy szkolnej

1.Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela świetlicy.

2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet krótkotrwałym oddaleniu się.

3. Ucznia ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie, których dane są wpisane do Karty zgłoszenia ucznia do świetlicy.

4.Nauczyciele- wychowawcy świetlicy współpracują z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.

5. Zachowanie ucznia w świetlicy wpływa na jego ocenę z zachowania.

6. Uczniowie mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy. Za rzeczy zniszczone przez ucznia odpowiada rodzic (opiekun).

7. Nauczyciele wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty i przyniesione zabawki.

8. Każda zmiana w sposobie odbioru, powrotu ucznia do domu ze świetlicy szkolnej musi być jak najszybciej zgłoszona do wychowawcy świetlicy i zapisana w formie stosowanego oświadczenia.

9. W świetlicy szkolnej mogą również przebywać uczniowie skierowani do niej przez Dyrektora lub inną upoważnioną osobę (pracownika szkoły) w wyjątkowej sytuacji np. gdy istnieje nagła potrzeba zorganizowania zastępstwa za nieobecnego nauczyciela.

10.Świetlica realizuje swoje zadania według rocznej organizacji pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy.

11. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania wewnętrznego regulaminu świetlicy.

Kontakt:

ul. Jagiellońska 56
43 – 410 Kończyce Małe
Tel./fax: 0-32 4693465
szkolapodstawowa@konczyce.pl

dyrektor: Joanna Hanzel
wicedyrektor: Aleksandra Krajcarz
sekretariat czynny: od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00