CYFROWA SZKOŁA


Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Cyfrowa szkoła", będzie realizowany w okresie od 4 kwietnia 2012 r. do dnia 31 sierpnia 2013 r. Program jest przedsięwzięciem pilotażowym dla planowanego do realizacji wieloletniego programu rządowego w sprawie rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji. Program wpisuje się w kierunkowe założenia wyrażone w krajowych i europejskich dokumentach strategicznych w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Program opiera się na założeniu, że jednym z podstawowych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym, oraz że rozwój kompetencji uczniów powinien dokonywać się w szkole poprzez działania kompetentnych nauczycieli, świadomych korzyści edukacyjnych z wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zastosowanie TIK w edukacji przyczyni się także do rozwoju nieformalnych form kształcenia i samokształcenia uczniów i nauczycieli oraz przygotuje ich do udziału w procesie uczenia się przez całe życie.


PROJEKTY EDUKACYJNE

PRZETARG nr 2/2012

OGŁOSZENIE o udzieleniu zamówienia - 16.10.2012

OGŁOSZENIE o wyborze oferty - 09.10.2012

Zapytania


Zapytanie 1 SPKM 2/2012

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Dostawę pomocy dydaktycznych i pozostałego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, w ramach Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych- Cyfrowa Szkoła dla Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych."

Pytanie:

Zamawiający wymaga aby w razie awarii sprzętu- zamienny sprzęt równoważny był dostarczony do szkoły w ciągu 2 dni roboczych lub naprawa uszkodzonego sprzętu nastąpi w czasie nie dłuższym niż 2 dni robocze. Czy zamawiający zmieni wymóg wymiany lub naprawy sprzętu z 2 do 14 dni roboczych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmieni wymogu wymiany lub naprawy sprzętu z 2 do 14 dni roboczych.

Zapytanie 2 SPKM 2/2012

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Dostawę pomocy dydaktycznych i pozostałego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, w ramach Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych- Cyfrowa Szkoła dla Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych."

Pytanie:

Zamawiający wymaga 1x port konsoli RJ45. Czy zamawiający dopuści zastosowanie Punktu Dostępowego z 1 x port konsoli RS232? Funkcjonalnie obydwa porty (RJ45 i RS232) są takie same, różnią się jedynie końcówką kabla. Ponadto zwracamy uwagę iż port konsoli zawarty w Punktach dostępowych służy do konfiguracji pojedynczego punktu dostępowego, w systemach sieciowych w których instalowany jest kontroler zarządzający punktami dostępowymi, konfiguracja oraz zarządzanie punktami dostępowymi odbywa się z poziomu kontrolera tak więc dodatkowe porty w punktach dostępowych są zbyteczne.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści zastosowania Punktu Dostępowego z 1x port konsoli RS232.

Ogłoszenie o zamówieniu - http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=364050&rok=2012-09-25

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Przedmiar

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Umowa


PRZETARG nr 1/2012

OGŁOSZENIE o unieważnieniu przetargu - 20.09.2012

Ogłoszenie o zamówieniu - http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=338272&rok=2012-09-10

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Przedmiar

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Umowa