Nabór

Niezbędne dokumenty:

NABÓR UCZNIÓW  DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE ZEBRZYDOWICE

 kandydatów na uczniów

zamieszkałych w obwodzie szkoły w roku szkolnym 2014/2015

Uczniowie zamieszkali na terenie obwodu szkoły są przyjmowani z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców ( prawnych opiekunów)

1. Zgłoszenia – wraz z dokumentacją – o przyjęcie do szkoły podstawowej rodzic kandydata zamieszkałego w obwodzie Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych składa  w sekretariacie szkoły w godzinach od 700 do 1500 do 31 marca 2014 r.

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO KRYTERIA PRZYJĘĆ DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE ZEBRZYDOWICE

kandydatów na uczniów

zamieszkałych poza obwodem szkoły w roku szkolnym 2014/2015

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r.  o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, z późn. zm.)  oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2004r. poz. 7 ) – art.9-15 i Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty  Nr  OP-DO.110.2.2.2014 z dnia 5 lutego 2014 r.

Terminy składania wniosków wraz z odpowiednią dokumentacją  o przyjęcie do szkoły:

 2. Wnioski – wraz z dokumentacją – o przyjęcie do szkoły podstawowej rodzic kandydata zamieszkałego poza obwodem Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych składa

w sekretariacie szkoły w godzinach od 700 do 1500.

Terminy postępowania rekrutacyjnego dla klas pierwszych szkoły podstawowej:

1)      Od 3-22 kwietnia 2014 r. do godz. 15.00. dostarczanie wniosku o przyjęcia kandydata

2)      5 maja 2014 r. do godz. 15. 00. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i  niezakwalifikowanych do szkoły podstawowej.

3)      5- 9 maja 2014 r. godz. 15. 00  - potwierdzenie przez rodziców (opiekunów prawnych) woli przyjęcia dziecka do klasy I szkoły podstawowej. (uczniowie wybierający tylko jedną szkołę oświadczenie składają przy złożeniu wniosku)

4)      12 maja 2014 r. godz. 15. 00. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły podstawowej.

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata (opiekun prawny) może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły. Procedura odwoławcza Art. 20 zc. pkt 6-9 ustawy o systemie oświaty.

 

  1. Kandydatów do klas pierwszych szkoły podstawowej zamieszkałych poza obwodem szkoły przyjmuje się, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami uzgodnionymi z organem prowadzącym, niepowodujących powstania nowych oddziałów lub podziału na grupy. Kandydatów przyjmuje się uwzględniając kryteria zawarte w punkcie 4

(tabelka) .

Szczegółowe zasady przyznawania punktów
Zagadnienia           Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna
Kandydat spoza Gminy Zebrzydowice 10 punktów
Rodzeństwo kandydata uczy się w DANEJ SZKOLE 10 punktów
Droga dziecka jest krótsza niż do szkoły obwodowej 5 punktów

1) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych w statucie i procedurach rekrutacji:

a)   oświadczenie o zamieszkaniu poza terenem Gminy Zebrzydowice

b)  oświadczenie o rodzeństwie uczęszczającym do danej szkoły

c)   oświadczenie o drodze dziecka do szkoły

6.Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

Kontakt:

ul. Jagiellońska 56
43 – 410 Kończyce Małe
Tel./fax: 0-32 4693465
szkolapodstawowa@konczyce.pl

dyrektor: Joanna Hanzel
wicedyrektor: Aleksandra Krajcarz
sekretariat czynny: od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00