Cyfrowa Szkoła


PRZETARG nr 2/2012
OGŁOSZENIE o udzieleniu zamówienia – 16.10.2012
OGŁOSZENIE o wyborze oferty – 09.10.2012
Zapytania
Zapytanie 1 SPKM 2/2012

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę pomocy dydaktycznych i pozostałego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, w ramach Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych- Cyfrowa Szkoła dla Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych.”

Pytanie:

Zamawiający wymaga aby w razie awarii sprzętu- zamienny sprzęt równoważny był dostarczony do szkoły w ciągu 2 dni roboczych lub naprawa uszkodzonego sprzętu nastąpi w czasie nie dłuższym niż 2 dni robocze. Czy zamawiający zmieni wymóg wymiany lub naprawy sprzętu z 2 do 14 dni roboczych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmieni wymogu wymiany lub naprawy sprzętu z 2 do 14 dni roboczych.

Zapytanie 2 SPKM 2/2012

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę pomocy dydaktycznych i pozostałego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, w ramach Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych- Cyfrowa Szkoła dla Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych.”

Pytanie:

Zamawiający wymaga 1x port konsoli RJ45. Czy zamawiający dopuści zastosowanie Punktu Dostępowego z 1 x port konsoli RS232? Funkcjonalnie obydwa porty (RJ45 i RS232) są takie same, różnią się jedynie końcówką kabla. Ponadto zwracamy uwagę iż port konsoli zawarty w Punktach dostępowych służy do konfiguracji pojedynczego punktu dostępowego, w systemach sieciowych w których instalowany jest kontroler zarządzający punktami dostępowymi, konfiguracja oraz zarządzanie punktami dostępowymi odbywa się z poziomu kontrolera tak więc dodatkowe porty w punktach dostępowych są zbyteczne.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści zastosowania Punktu Dostępowego z 1x port konsoli RS232.


Ogłoszenie o zamówieniu – http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=364050&rok=2012-09-25

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Przedmiar

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Umowa


PRZETARG nr 1/2012
OGŁOSZENIE o unieważnieniu przetargu – 20.09.2012
Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Przedmiar

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Umowa

Kontakt:

ul. Jagiellońska 56
43 – 410 Kończyce Małe
Tel./fax: 0-32 4693465
szkolapodstawowa@konczyce.pl

dyrektor: Joanna Hanzel
wicedyrektor: Aleksandra Krajcarz
sekretariat czynny: od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00